Praktijkondersteuners – Huisartsenpraktijk Mülder – Driebergen
Schippersdreef 2D 3972 VA Driebergen Tel:0343-513509 Spoed 0343-532655
Header afbeelding

Praktijkondersteuners

POH Somatiek

De praktijkondersteuner (POH) somatiek is een verpleegkundige, die de huisarts en de huisartsenpraktijk ondersteunt met de patiëntenzorg op gebied van chronische ziekten.

Hypertensie (verhoogde bloeddruk)

De bloeddruk moet jaarlijks gecontroleerd worden. Het is de bedoeling dat u rond uw verjaardag een afspraak maakt om uw bloeddruk te laten meten en bloed te laten prikken op het huisartsenlaboratorium. Tijdens dit uitgebreide consult wordt uw bloeddruk gemeten en de laboratoriumuitslagen besproken. Zo nodig wordt er een elektrocardiogram gemaakt en uw medicatie wordt doorgenomen. Ook uw eet- en bewegingspatroon wordt besproken.

Astma en COPD (longziekten)

De astma en COPD controle vindt minimaal éénmaal per jaar plaats om de effectiviteit van uw medicatie te controleren alsmede uw longfunctie te controleren. Afhankelijk van uw welbevinden wordt een zorgplan gemaakt met daarin gemaakte afspraken en leefstijladviezen.

Diabetes Mellitus (suikerziekte)

Diabetescontrole vindt elk kwartaal plaats. Voorafgaand aan de controle vindt bloedonderzoek plaats naar de waarden van glucose. Eén keer per jaar vinden verschillende controles plaats zoals gewicht, voetcontrole, funduscontrole (ogen) enz.

Afspraken worden direct bij de praktijkondersteuner, Gemma de Roij, vastgelegd in de agenda of via uw doktersassistente gemaakt.

 

POH GGZ

Met een POH-GGZ in de praktijk kan uw huisarts de patiënten met psychische problemen snel en laagdrempelig laten behandelen of begeleiden.

De POH-GGZ is een psychologe/sociaal psychiatrisch verpleegkundige die ervaring heeft op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten. In bepaalde gevallen kan een kortdurende behandeling worden aangeboden in het gezondheidscentrum. In andere gevallen kan gekeken worden waar elders uw klachten het beste kan worden opgepakt.

De POH-GGZ kan u helpen door:

  • het verhelderen van problemen;
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
  • (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
  • nazorg na behandeling in de GGZ.

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met een van de praktijkondersteuners GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Ook worden de kosten niet verrekent met uw eigen risico van uw zorgverzekering.

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan, net als bij een afspraak bij uw huisarts. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

 

POH Ouderenzorg

Door de vergrijzing neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. Dit zijn mensen die, meestal door ziekte of achteruitgang, steeds meer het vermogen verliezen om zich geestelijk of lichamelijk staande te houden. Deze kwetsbaarheid wordt vaak versterkt doordat ouderen langer zelfstandig wonen. De groep kwetsbare ouderen lijdt dikwijls aan verschillende aandoeningen tegelijk, gebruikt vaak veel medicatie die door meerdere artsen (huisarts, specialist) is voorgeschreven. Rond de zorg van kwetsbare ouderen zijn vaak veel verschillende hulpverleners of instanties betrokken. Goede onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk.

De praktijkondersteuner(POH) Ouderenzorg heeft een belangrijke rol bij deze kwetsbare groep ouderen. Zij wordt ingezet om de complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren. Uitgangspunten zijn dat de patiënt centraal staat, de huisarts de regie rond de zorg van de patiënt houdt en dat verschillende disciplines actief betrokken worden. Te denken valt daarbij aan thuiszorgorganisaties, GGZ, mantelzorgers, specialist ouderengeneeskunde, WMO, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, kortom: iedereen die een rol kan hebben in de zorg rondom deze mensen.

Hoe werkt het ?

Onze praktijkondersteuner Ouderenzorg, Irene Smits, nodigt mensen van 75 jaar en ouder uit op het spreekuur of bezoekt de mensen thuis. Tijdens het spreekuur of huisbezoek wordt samen met de oudere en eventuele mantelzorger de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart gebracht. Veranderingen in de gezondheidstoestand kunnen zo in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Onderwerpen die besproken worden, zijn onder andere medicijngebruik, bewegen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten, vallen, vergeetachtigheid. De praktijkondersteuner bespreekt met de huisarts wat er uit de gesprekken naar voren is gekomen. Met deze werkwijze willen wij bevorderen dat mensen van 75 jaar en ouder met passende hulp zo gezond en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen functioneren.